Ochrona Fizyczna obejmuje:


 • przeciwdziałanie kradzieżom z włamaniem, niszczeniu lub uszkadzaniu mienia objętego ochroną w ramach posiadanych sił i środków,
 • sprawdzanie stanu wszelkich zamknięć, zabezpieczeń i plomb oraz odnotowywanie w książce służby nieprawidłowości z tym związanych,
 • sprawdzanie prawidłowości zamknięcia drzwi i okien po opuszczeniu chronionego obiektu przez pracowników Klienta; sprawdzanie stanu ogrodzenia, bram wjazdowych i oświetlenia,
 • pisemne zgłaszanie Klientowi wszelkich braków lub naruszeń odnośnie stanu zabezpieczenia mienia na ochranianym obiekcie,
 • nadzór nad przestrzeganiem zasad porządku wewnętrznego, co oznacza zgłaszanie Klientowi wszelkich zauważonych przypadków naruszenia zasad porządku wewnętrznego w sytuacji, gdy zasady te zostaną uprzednio przez Klienta pisemnie przekazane Wykonawcy,
 • ciągłą i aktywną służbę pracowników Wykonawcy na ochranianym obiekcie w tym dokonywanie regularnych obchodów,
 • niezwłoczne informowanie o zauważonych zagrożeniach Obiektu właściwych jednostek systemu ratowniczo-gaśniczego, pogotowia gazowego, policji, pogotowia ratunkowego a zwłaszcza przedstawiciela Klienta,
 • prowadzenie czytelnej dokumentacji sposobu ochrony oraz zdarzeń związanych
  z ochroną w formie książki służb z pełnym udostępnieniem wglądu do niej Klienta oraz możliwością dokonywania w niej wpisów przez upoważnionych przedstawicieli Klienta,
 • ustalanie przez służbę ochrony Wykonawcy uprawnień osób do przebywania na obiektach chronionych oraz wzywania do okazania dokumentów osób w celu ustalenia ich tożsamości,
 • wzywanie osób do opuszczenia obiektu w przypadku stwierdzenia braku uprawnień do przebywania na terenie chronionego obiektu albo stwierdzenia zakłócania porządku.
Ochrona Fizyczna

Szczególną wagę przywiązujemy do:


 • minimalizacji zdarzeń mających niekorzystny wpływ na stan mienia,
 • odpowiedniego przeszkolenia pracowników wykonujących usługi,
 • doskonałego wyposażenia i wyglądu pracowników ,
 • bezpieczeństwa informacji,
 • optymalnej organizacji pracy,
 • integrowania usług.